Cầu chì SPD loại I của JIS

JIS Class I SPD để cấp nguồn SPD được sử dụng cho "MZS series" và "MZG series" Dấu tách ngoài Khi
SPD có lỗi ngắn mạch, nó bị ngắt khỏi hệ thống điện một cách an toàn.

Nó là một bộ cầu chì và giá đỡ cầu chì. Giá
đỡ là một đơn vị lõi đơn, vì vậy bạn có thể kết hợp và sử dụng bao nhiêu tùy ý

Nhấn vào đây để hỏi về sản phẩm này